wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » RODO/ Korzystanie z serwisu2

Kontakt

  • Centrum Edukacyjno-Językowe eStudiante Anna Zborowska
  • E-mail:estudiante@interia.eu
  • Telefon509 779 886
  • Godziny działania sklepuonline

Statystyka

  • Aktualnie klientów na stronie: 1
  • Sklep odwiedziło: 10086608 klientów
  • Sklep działa od: 19-09-2004

RODO/ Korzystanie z serwisu

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Anna Zborowska

estudiante@interia.eu

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania

Pani/Pana

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Edukacyjno-Językowym Estudiante jest jego właściciel :

  • Anna Zborowska

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych w zakresie działania Centrum Edukacyjno-Językowego Estudiante

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,

może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, który będzie powołany

do dnia:

31 sierpnia 2018 r. za pomocą adresu wskazanego po 31.08.2018 r. –

estudiante@interia.eu

 

3. Administrator danych osobowych Centrum Edukacyjno-Językowego Estudiante

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów

oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Edukacyjno-Językowym Estudiante

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Centrum Edukacyjno-Językowym Estudiante

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów

powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z:

Centrum Edukacyjno-Językowym Estudiante przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Centrum Edukacyjno-Językowe Estudiante

 

6. Pani/Pana dane osobowe

będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące

uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są

nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku,

gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów

prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje

ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy

prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z

obowiązującym prawem.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w:

- Centrum Edukacyjno-Językowym

Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter

dobrowolny.

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,

w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między

stronami umowa.

 

12. Pani/Pana dane

mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


JAK PORUSZAĆ SIĘ PO SKLEPIE ?

W ramce "Kategorie" znajdziesz książki pogrupowane w/g naszego (subiektywnego) podziału na gatunki: Fantasy, Horror, Science Fiction. itd.

Jeżeli chcesz zobaczyć naszą ofertę z gatunku Horror po prostu kliknij na ten gatunek.


Ramka "Szybkie Wyszukiwanie" ułatwi Ci wyszukiwanie w/g dowolnej frazy np. fragmentu tytułu.

Opcja "wyszukiwanie zaawansowane" umożliwi Ci znalezienie książki po słowie lub wyrażeniu występującym w opisie, a nawet po cenie.

JAK KUPOWAĆ ?

Wszystkie ceny w naszym sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT).

Znalazłeś poszukiwaną książkę. Możesz włożyć ją do koszyka lub przeglądając opis szczegółowy książki . W dowolnej chwili zawartość koszyka możesz przejrzeć klikając na strzałkę w prawym górnym rogu ramki "Koszyk". W koszyku możesz zmienić ilość lub usunąć wybrane pozycje, a także powrócić do zakupów albo przejść do procedury zamawiania.

Jeżeli jesteś zarejestrowany możesz się zalogować co znacznie skróci procedurę zamawiania. Jeżeli jeszcze się nie zarejestrowałeś możesz uczynić to teraz lub od razu przejść do "Zamówienia". Następnie wypełnij formularz (zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

W oknie "Informacje o dostawie" możesz zmienić Adres Dostawy jeżeli chcesz zrobić komuś prezent. Kolejne okno pozwoli Ci wybrać Sposób Zapłaty:

- przelewem
- gotówką przy odbiorze

Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez nas zapłaty przelewem.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl